dummy

SORUMLULUK SİGORTALARI

Sorumluluklarınız Güvencemiz Altında

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

tüpgaz zorunlu sorumluuk sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

kıyı tesisleri deniz kirliliği sorumluluk sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

özel güvenlik zorunlu mali sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

tıbbı kötü uygulamaya ilişkin mali zorunlu sorumluluk sigortası

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

mesleki sorumluluk sigortaları

İşveren Sorumluluk Sigortası

işveren sorumluluk sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

işletme ve ürün sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

2022 Sorumluluk Sigortaları Nelerdir?

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yer alan tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri dönüşümü, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek olası kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedensel zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası:

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin  kullanılmak  üzere  bulundurdukları  yerlerde  patlaması, gaz  kaçırması, yangına sebep olması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri olası bedensel ve maddi zararlara karşı sorumlulukları teminat altına alınır.

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası:

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu masraflar, üçüncü şahısların yaralanması veya ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alınır.

 

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri esnasında üçüncü şahıslara verecekleri olası zararlar teminat altına alınır.

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile tabipler, diş  hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini yerine getirirken; sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak, sözleşme
süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlanır.

 

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası:

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası ile hekim mesleki sorumluluk teminatına ek olarak ferdi kaza riskleri teminat altına alınır. Bu poliçeyi yaptırmak için “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin” şirketimizden düzenlenmesine gerek yoktur.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortaları:

Mesleki Sorumluluk Sigortaları ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye; serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, mühendis, doktor vb. mesleklere sahip kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri olası zararlar nedeniyle
ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlanır.

 

İşveren Sorumluluk Sigortası:

İşveren Sorumluluk Sigortası ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır.

 

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası:

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası ile sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri olası zararlar sebebiyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu teminat altına alınır.

 

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası:

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası ile sigorta konusu işin yürütülmesi esnasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan
kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlanır.

 

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası:

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası ile bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek olası bir kaza sonucunda, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olası tazminat taleplerine ilişkinsorumlulukları teminat altına alınır.

Sorumluluk Sigortaları için bizimle iletişime geçip teklif alabilirsiniz.